Bony na innowacje

Bony na innowacje w Małopolsce

Odbiorcy

Sektor MSP: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Nabór ciągły

06.06.2016 – 31.10.2016

Okres realizacji projektu

do 12 miesięcy

Ile wynosi maksymalna kwota dofinansowania?

Duży bon

100000
na projekty badawczo-rozwojowe

Mały bon

50000
na projekty proinnowacyjne

Ile wynosi minimalny wkład własny?

10
Minimalna kwota wkładu własnego w przypadku, gdy wsparcie jest uzyskane pierwszy raz w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM.
20
Minimalny wkład własny w przypadku, gdy wsparcie jest uzyskane drugi raz w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM.

Na co może być przeznaczony duży bon?

Duży bon można przeznaczyć na typy 3-6 (oznaczone jako mały bon) oraz dwa poniższe:

Typ 1
Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe

Przeprowadzenie badań, testów oraz na ich podstawie stworzenie projektów i prototypów produktów, procesów lub usług o charakterze innowacyjnym. Testowanie czy stworzony projekt spełnia oczekiwania techniczne.

Typ 2
Projekty wzornicze

Stworzenie inżynierskiego projektu innowacyjnego produktu, usługi lub procesów, którego celem jest opracowanie konstrukcji, sposobu jej wykonania oraz możliwości wykorzystania przez użytkowników

Na co może być przeznaczony mały bon?

Typ 3
Studium wykonalności

Analiza i ocena racjonalności wykonania innowacyjnego projektu, wykazanie jego mocnych i słabych stron, zagrożenia oraz szanse powodzenia realizacji projektu

Typ 4
Usługi living lab

Usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi.

Typ 5
Certyfikacja

Przeprowadzenie badań jakości i zgodności innowacyjnego produktu z powszechnie przyjętymi normami w celu wystawienia certyfikatu jego bezpieczeństwa

Typ 6
Ochrona patentowa

Wykonanie wszelkiego rodzaju analiz i ekspertyz na drodze zgłoszenia patentu na innowacyjny produkt lub usługę, ułatwiające jego późniejszą sprzedaż (wycena, uwarunkowania prawne, działania marketingowe, perspektywy rynkowe).

Innowacja to słowo-klucz

Każdy projekt musi uwzględniać innowację, rozumianą w dwóch kategoriach:

Innowacja produktowa

Wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań tj. specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi i innych cech funkcjonalnych.

Innowacja procesowa

Wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy  tj. znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.

U kogo można zrealizować bony na innowacje?

  • Jednostki naukowe posiadające kategorię naukową A+, A lub B
  • Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego
  • Niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium lub notyfikowane laboratorium
  • Centra transferu technologii
  • Spółki celowe
  • Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) – ośrodki innowacji, np. Instytut Doradztwa, partner Open Qualis w ramach Klastra Zrównoważona Infrastruktura
  • Konsorcja podmiotów uprawnionych do samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług

Potrzebujesz dodatkowych konsultacji?

Ponieważ Bony na innowacje to projekty trudne, przed przystąpieniem do ubiegania się o dofinansowanie, zapraszamy do skorzystania ze spotkań konsultacyjnych w celu weryfikacji kwalifikowalności pomysłu. Konsultacje są płatne, ich koszt wynosi 500 zł netto/1,5 godziny. Możliwe są także konsultacje telefoniczne – koszt 30-minutowej rozmowy wynosi 150 zł netto.

Jeżeli Twój pomysł idealnie wpisuje się w jeden z sześciu typów usług badawczo-rozwojowych lub usług proinnowacyjnych, konsultacje nie są potrzebne. Możemy od razu przystąpić do współpracy przy przygotowaniu wniosku.

Edyta Wołos

Wieloletni specjalista w zakresie realizacji projektów europejskich. Pracownik oraz współpracownik jednostek naukowych (m.in. UJ i AGH), a także doświadczony konsultant w tematyce funduszy strukturalnych, transferu wiedzy i technologii z jednostek naukowych do przedsiębiorstw oraz wdrażania innowacyjności w przemyśle. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie inicjowania i realizacji projektów B+R.

Jeżeli Twój pomysł idealnie wpisuje się w jeden z sześciu typów usług badawczo-rozwojowych lub usług proinnowacyjnych, konsultacje nie są potrzebne. Możemy od razu przystąpić do współpracy przy przygotowaniu wniosku.

Współpraca

Przy realizacji projektów współpracujemy z Instytutem Doradztwa posiadającym status Jednostki Otoczenia Biznesu, lidera Klastra Zrównoważona Infrastruktura.

Skontaktuj się, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji:

Agnieszka Banaś
a.banas@openqualis.pl
tel. 607 300 326