Dofinansowanie dla pracowników do 30 roku życia - Open Qualis

Dofinansowanie dla pracowników do 30 roku życia

Business people sitting at meeting and  working on laptop. Teamwork at office.

Od 2016 roku pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy zatrudnią na pełen etat bezrobotnych do 30. roku życia, będą mogli uzyskać refundację części kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

 

Zakład pracy, który zatrudni pracownika poniżej 30. roku życia, może skorzystać z nowego narzędzia wspierającego rozwój rynku pracy określonego w art. 150f i art. 150g ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepisy te zostały wprowadzone ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. poz. 1814). Pracodawcy będą mogli ubiegać się o zawarcie umowy ze starostą, jeśli zatrudnią w swoim zakładzie pracy skierowanego przez urząd pracy lub wskazanego przez wnioskodawcę bezrobotnego do 30. roku życia. Nie będzie miał znaczenia rodzaj pracy. Ważne będzie natomiast to, że zatrudniony bezrobotny powinien być pracownikiem nie tylko przez czas, na jaki została zawarta umowa, lecz także przez minimum 12 kolejnych miesięcy. Ustawa wymaga, że zatrudnienie powinno być w wymiarze pełnego etatu.

Wnioski mogą składać przedsiębiorcy i pracodawcy, u których w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn zakładu pracy oraz nie zalegają z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych. Refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności de minimis. Na negatywne rozpatrzenie wniosków muszą się przygotować pracodawcy, jeżeli toczy się w stosunku do nich postępowanie upadłościowe i został zgłoszony wniosek o likwidację lub zawarta z urzędem umowa o otrzymaniu jednorazowych środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej nie została jeszcze zakończona.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku urząd kieruje do wnioskodawcy osoby bezrobotne posiadające niezbędne kwalifikacje lub osoby wskazane we wniosku. Po zaakceptowaniu odpowiedniego kandydata, przedsiębiorca/pracodawca zawiera z urzędem umowę w sprawie refundacji, a następnie z osobą bezrobotną umowę o pracę. Osoby kierowane do zatrudnienia muszą być zakwalifikowane do II profilu pomocy (profil pomocy ustalany jest przez UP przez wypełnienie testu lub wywiad przeprowadzony przez pośrednika pracy) i na dzień zawierania umowy nie mogą mieć ukończonego 30. roku życia. Urząd w ramach refundacji nie skieruje do podmiotu osób bezrobotnych, które w okresie ostatnich 2 lat były zatrudnione u tego podmiotu przez okres dłuższy niż 3 miesiące lub są członkami jego najbliższej rodziny.

Wysokość refundacji wynika z zawartej umowy, nie może ona jednak przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia na każdą osobę zatrudnioną w ramach umowy o refundację. Urzędy Pracy indywidualnie ustalają maksymalną miesięczną kwotę refundacji zgodnie z budżetem, jaki otrzymali na realizację tego instrumentu. Najczęściej miesięczna kwota refundacji jest na poziomie 1800 zł na pracownika. Przyjmując kwotę refundacji w wysokości 1800 zł miesięcznie, zatrudniając pracownika na najniższą krajową w pierwszym roku pracodawca ponosi miesięczny koszt jego wynagrodzenia w kwocie 431,29 zł. W skali roku całość wynagrodzenia to tylko 5175,48 zł. Niektóre UP nie ograniczają ilości osób, o zatrudnienie których może ubiegać się pracodawca/przedsiębiorca, inne zaś maksymalną ilość osób ograniczają zgodnie z wielkością przedsiębiorstwa.

W przypadku gdy skierowana przez urząd osoba bezrobotna sama rozwiąże umowę o pracę lub zostanie ona rozwiązana na podstawie art. 52  Kodeksu pracy lub stosunek pracy wygaśnie w okresie obowiązywania umowy, urząd pracy zobowiązany jest na zwolnione stanowisko skierować innego bezrobotnego.

W sytuacji gdy pracodawca nie utrzyma zatrudnienia zgodnie z umową, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych środków w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc.

Umowy mogą być zawierane w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

 

W przypadku chęci skorzystanie z tej pomocy niezbędne jest zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych odpowiednich urzędów pracy właściwych dla siedziby wnioskodawcy.