Dotacje ZUS na poprawę warunków BHP

Kto może starać się o dofinansowanie?

Program dotacji jest adresowany do wszystkich płatników składek na ubezpieczenia wypadkowe, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników.

Ile wynosi maksymalna kwota dofinansowania?

Mikroprzedsiębiorstwa

1-9 pracowników

140000
na projekty inwestycyjno-doradcze

Maksymalna kwota dofinansowania dla:
projektów doradczych – 40 000 zł,
projektów inwestycyjnych – 100 000 zł.

Małe przedsiębiorstwa

10-49 pracowników

210000
na projekty inwestycyjno-doradcze

Maksymalna kwota dofinansowania dla:
projektów doradczych – 60 000 zł,
projektów inwestycyjnych – 150 000 zł.

Średnie przedsiębiorstwa

50-249 pracowników

340000
na projekty inwestycyjno-doradcze

Maksymalna kwota dofinansowania dla:
projektów doradczych – 80 000 zł,
projektów inwestycyjnych – 260 000 zł.

Duże przedsiębiorstwa

> 250 pracowników

500000
na projekty inwestycyjno-doradcze

Maksymalna kwota dofinansowania dla:
projektów doradczych – 100 000 zł,
projektów inwestycyjnych – 400 000 zł.

Jakie są typy projektów?

Projekty doradcze

W ramach działań doradczych możemy zdiagnozować i opisać stan środowiska pracy w przedsiębiorstwie. W oparciu o pozyskaną wiedzę precyzyjnie określimy występujące w nim czynniki ryzyka i związane z nimi zagrożenia – oraz możliwe do zastosowania środki zaradcze. Na tej podstawie będziemy mogli opracować plan działań inwestycyjnych, w tym także wykonać niezbędne projekty techniczne.

Projekty inwestycyjne

Mamy do dyspozycji cały katalog inwestycji, możliwych do sfinansowania dzięki dotacji ZUS, które przyczynią się do zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka, a przez to do zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Dobrze zainwestowane środki z dotacji pozwolą poprawić stan bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.

Projekty doradczo-inwestycyjne

Możliwe jest łączenie obu rodzajów działań w jednym projekcie. Dobrą ilustracją może tu być wniosek obejmujący: wykonanie instalacji odpylającej oraz systemu wentylacji (działanie inwestycyjne), a następnie wykonanie pomiarów czynników środowiskowych – zapylenie, warunki klimatyczne, itp. – których wyniki wykażą korzystny wpływ zrealizowanej inwestycji na stan BHP w danym zakładzie (działanie doradcze).

Co można sfinansować w ramach projektu?

Projekty inwestycyjne

Dotowane mogą być inwestycje polegające na zakupie i instalacji:

 • osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń
 • optoelektrycznych urządzeń ochronnych
 • urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp.)
 • elementów systemów sterowania z funkcjami bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, blokujących i zezwalających, wyłączników krańcowych, wyłączników awaryjnych, itp.)
 • urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach
 • kabin dźwiękoizolacyjnych, tłumików akustycznych, materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych oraz kabin, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem, polami elektromagnetycznymi itp.
 • wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych np. wibroizolatorów, amortyzatorów itp.
 • neutralizatorów elektryczności statycznej
 • urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze np. filtrów, filtropochłaniaczy itp.
 • urządzeń i elementów wentylacji miejscowej lub ogólnej nawiewno-wywiewnej np. obudów, okapów, ssawek, itp.
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości np. podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne)
 • urządzeń (bez własnego napędu – nie samojezdnych) służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów np. ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, wciągniki i żurawiki do 450 kg
 • wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu  obciążenia  układu  mięśniowo-szkieletowego,  w  przypadkach,  gdy zastosowanie  urządzeń  przemieszczanych  ręcznie  nie zapewnia  skutecznego  ograniczenia  tych  obciążeń
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

Dotowane mogą być również działania polegające na:

 • zakupie środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla mikro i małych firm pod warunkiem pozytywnej oceny dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokonanie na jej podstawie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej)
 • modernizacji linii technologicznej mającej na celu poprawę bezpieczeństwa pracy, z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części.

Projekty doradcze

Dotowane mogą być następujące działania doradcze:

 • identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami
 • dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń
 • przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy
 • wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych
 • opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej
 • opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.
  • czynniki chemiczne i pyły
  • czynniki biologiczne
  • czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat, itp.)
  • czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, itp.),wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy, takich jak: o ile są wykonywane jako element innych działań objętych wnioskiem

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Poniżej przedstawiamy naszą standardową ofertę. Wszelkie zadania ponadstandardowe (także wynagrodzenie za ich wykonanie) będą wcześniej uzgadniane z Klientem i wymagają odrębnej umowy.

Opracowanie wniosku o dotację

Standardowy zakres współpracy, w ramach którego zapewniamy profesjonalne przygotowanie dopracowanego pod względem formalnym wniosku o dotację wraz ze wszystkimi wymaganymi przez ZUS załącznikami. W ramach tego zadania przewidujemy jedną wizytę w siedzibie Klienta, podczas której przeprowadzimy konieczny rekonesans oraz wykonamy niezbędne zdjęcia (wymagane jako załącznik do wniosku).

Opracowanie koncepcji projektu

Oprócz opracowania wniosku o dotację, pomagamy ustalić zakres możliwych do wykonania działań doradczych i inwestycyjnych, zapewniamy wsparcie specjalistów w dziedzinie BHP, wskazujemy certyfikowane laboratoria, które mogą przeprowadzić badania oraz pomagamy nawiązać współpracę z biurami projektów, które przygotują dokumentację dla planowanych inwestycji.

Zarządzanie realizacją projektu

Nie ograniczamy się do opracowania wniosku o dotację czy opracowania koncepcji projektu – możemy także rozszerzyć zakres naszych usług o zarządzanie projektem w fazie jego realizacji. Pomożemy płynnie doprowadzić dzieło do końca i rozliczyć je zgodnie ze standardem wymaganym przez ZUS.

Jak wygląda harmonogram obsługi wniosku?

Wnioski o dotację przyjmowane są w trybie ciągłym, ale pula pieniędzy jest ograniczona! Ponadto możemy skutecznie pomóc w pozyskaniu finansowania (w formie kredytu) w kwocie koniecznej do przeprowadzenia projektu. Procedura starania się o dofinansowanie nie jest aż tak skomplikowana i opiera się na 6 podstawowych krokach:

Krok 1

ZUS bada każdy wniosek pod względem formalnym i merytorycznym, a po jego zatwierdzeniu wydaje decyzję o przyznaniu dotacji. Czas na ten etap obsługi wniosku nie został zdefiniowany przez ZUS – zależy m.in. od stopnia skomplikowania projektu, od spełnienia wymogów formalnych, od ilości koniecznych dodatkowych wyjaśnień, itp.

Krok 2

Po przyznaniu dofinansowania należy podpisać umowę z ZUS na dofinansowanie realizacji Projektu. W umowie zapisane zostaną m.in. te działania, o które wnioskował przedsiębiorca, oraz terminy ich realizacji. Zawarcie umowy jest warunkiem koniecznym, by z dotacji skorzystać. W terminie 14 dni po podpisaniu umowy zostanie wypłacona I transza – maksymalnie 50% przyznanej kwoty.

Krok 3

Projekty należy realizować w terminach określonych we wniosku i umowie z ZUS. Termin realizacji różni się w zależności od projektu dofinansowania, o który się staraliśmy:
– projekty doradcze – maksymalnie 4 miesięcy
– projekty inwestycyjne – maksymalnie 18 miesięcy

Krok 4

W przypadku projektów inwestycyjnych trwających dłużej niż 6 miesięcy, wnioskodawca jest zobowiązany przedstawiać sprawozdania z bieżącej realizacji projektu (co pół roku). Sprawozdanie takie sporządza się na formularzu przygotowanym przez ZUS (jeden z załączników do umowy). Należy w nim podać, jakie czynności i w jakim stopniu zostały dotychczas wykonane oraz jaka jest ich aktualna wartość.

Krok 5

Po zakończeniu realizacji Projektu wnioskodawca przesyła do ZUS (w terminie 5 dni) sprawozdanie końcowe wraz z rozliczeniem. Po zgłoszeniu zakończenia prac ZUS dokonuje inspekcji i potwierdza pozytywny odbiór realizacji projektu zgodnie z umową. W terminie 30 dni po dokonaniu odbioru projektu zostanie wypłacona II transza.

Krok 6

W całym okresie trwania realizacji projektu ZUS może dokonywać inspekcji w ramach monitorowania zgodności prowadzonych prac z wnioskiem i zawartą umową. Także po zakończeniu inwestycji – przez 3 lata – ZUS ma prawo sprawdzać tzw. trwałość projektu, czyli kontrolować, czy przedsiębiorstwo rzeczywiście korzysta z zakupionych urządzeń i zainstalowanych systemów ochronnych.

Skontaktuj się, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji:

Paulina Kowalczyk
p.kowalczyk@openqualis.pl
tel. 607 110 930

…lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą:

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

Zajmowane stanowisko

Adres siedziby firmy

Ile osób jest zatrudnionych w firmie na umowę o pracę?
 Od 1 do 9 pracowników Od 10 do 49 pracowników Od 50 do 249 pracowników 250 i więcej pracowników

Na co planują Państwo pozyskać dofinansowanie?