Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Uprzejmie informujemy, że pula środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2016 została wyczerpana. Zapraszamy do współpracy w przyszłym roku w ramach KFS 2017.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2016?

KFS 2016 został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Jego głównym celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz poprawa sytuacji pracowników na rynku pracy poprzez aktualizację oraz podnoszenie ich kwalifikacji. KFS 2016 jako rozwiązanie systemowe stosowane na terenie całego kraju, poprzez przeznaczenie środków publicznych na edukację osób pracujących, przyczyni się do zwiększenia umiejętności osób pracujących i pomoże w zaktualizowaniu wiedzy niezbędnej w miejscu pracy.

Kto może starać się o dofinansowanie?

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą podnieść kompetencje swoje i/lub pracowników. W rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001) pracodawcą jest każda osoba, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika – może to być zarówno osoba fizyczna i osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej (np. stowarzyszenie, fundacja). Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie pracownika na pełen lub część etatu; nie ma jednak znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony.
Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE stanowią pomoc de minimis.

Jakie są priorytety wydatkowania środków KFS na 2016 rok?

Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, to znaczy pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych.

Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników mogących udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150 f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ile wynosi wysokość wsparcia?

Wnioski o dofinansowanie działań w ramach KFS przyjmowane są w Powiatowych/Grodzkich Urzędach Pracy właściwych ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Mikroprzedsiębiorcy

11686
maksymalna kwota dofinansowania na osobę*
0
wkładu własnego
11686
maksymalna kwota przeznaczona na szkolenie na osobę

Pozostałe podmioty

11686
maksymalna kwota dofinansowania na osobę*
2922
maksymalna kwota wkładu własnego na osobę
14608
maksymalna kwota przeznaczona na szkolenie na osobę

* Maksymalna kwota dofinansowania na osobę nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia. Informacja wysokości przeciętnego wynagrodzenia podawana jest co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Opracowanie koncepcji projektu

Oferujemy profesjonalne i dopasowane do firmy wsparcie w zakresie wyboru odpowiednich działań szkoleniowych, zgodnych z priorytetami wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2016.
Sprawdź, co możemy zaoferować.

Opracowanie wniosku o dotację

Zapewniamy przygotowanie dobrego i dopracowanego pod względem formalnym wniosku o dotacje wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Urzędy Pracy załącznikami oraz niezbędnymi informacjami zwiększającymi szanse na otrzymanie atrakcyjnego dofinansowania.

Zarządzanie realizacją projektu

Nie ograniczamy się jedynie do opracowania koncepcji projektu czy opracowania wniosku o dotację – na zlecenie Przedsiębiorcy możemy także rozszerzyć zakres naszych usług o zarządzanie stworzonym projektem w fazie jego realizacji.

Rozliczenie projektu

Standardowy zakres współpracy, w ramach którego zapewniamy kompleksową obsługę projektu tj. opracowanie koncepcji projektu, opracowanie wniosku, jego realizację i/lub koordynowanie oraz rozliczenie projektu po jego zakończeniu.

Co udało nam się osiągnąć w 2015 r.?

280
przeszkolonych osób 45+
720032
kwota pozyskanych środków z KFS
28
współpracujących firm szkoleniowych i trenerów
339
dni szkoleniowych
2598
godzin szkoleniowych
24
przedsiębiorstwa, dla których pozyskaliśmy dotacje z KFS

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskac więcej informacji

Paulina Kowalczyk
p.kowalczyk@openqualis.pl
tel. 607 110 930

…lub wypełnij formularz, a odezwiemy się do Ciebie

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

Zajmowane stanowisko

Adres siedziby firmy

Ile osób jest zatrudnionych w firmie na umowę o pracę?
 Od 1 do 9 pracowników 10 i więcej pracowników

Jakie działania rozwojowe i szkoleniowe Państwa interesują?