Mapa dotacji unijnych na 2016 rok - Open Qualis

Mapa dotacji unijnych na 2016 rok

slide2

W tym i w kolejnych 4 latach środki unijne dla polskich przedsiębiorców płynąć będą kilkoma niezależnymi strumieniami. Ci, którzy szukają możliwości doinwestowania i rozwoju swoich firm, powinni dokonać szczegółowego przeglądu dostępnych programów oraz harmonogramu ogłaszania konkursów. Pozwoli to realnie ocenić szanse przedsiębiorstwa w wyścigu po unijny zastrzyk kapitału oraz przygotować się na czas do procedury aplikacyjnej.

Jeden ze strumieni środków unijnych to 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – czyli 16 oddzielnych budżetów przydzielonych poszczególnym województwom. Wielki Test z zakresu racjonalności i sprawności rozdzielania tych środków będą zdawać Urzędy Marszałkowskie, które samodzielnie rozpisują część konkursów, a także wskazują instytucje pomocnicze, ogłaszające własne konkursy i samodzielnie dysponujące środkami. Zwykle instytucjami pomocniczymi są Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz inne instytucje, których wybór wydaje się pozostawać nie bez związku z układem sił politycznych w 2014 i 2015 roku.

I tak w województwie małopolskim drugą instytucją pomocniczą jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, w podlaskim Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, w mazowieckim Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych . Poszukując konkursów na pozyskanie dotacji, warto dokładnie zidentyfikować instytucje ogłaszające nabory w ramach programów regionalnych w właściwym dla siedziby firmy województwie i monitorować ich działania.

Funkcjonują również dość przejrzyste i na bieżąco aktualizowane serwisy poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych, wyposażone w funkcjonalne wyszukiwarki konkursów, w których warto zakładać właściwe filtry, typu: „dla MSP”, „obszar: Biznes i przedsiębiorczość” itp. Serwisy te znaleźć można według klucza: www.rpo.malopolskie.pl, www.rpo.slaskie.pl  (wyjątek: www.funduszedlamazowsza.pl).

W większości województw wystartowały już konkursy dedykowane przedsiębiorstwom. Wszystkie programy regionalne mają nachylenie pro-innowacyjne i stwarzają najwięcej możliwości firmom planującym podjąć działalność badawczo-rozwojową, wprowadzić na rynek innowacyjny produkt lub usługę, zastosować odnawialne źródła energii lub też promować się na rynkach międzynarodowych.

Równoległy strumień funduszy europejskich to 6 programów krajowych, za które odpowie Mateusz Morawiecki i Ministerstwo Rozwoju. Wśród nich dla przedsiębiorców najbardziej interesującym będzie Program Operacyjny (PO) Inteligentny Rozwój, a także PO Polska Wschodnia, dedykowany 5 województwom Polski B. Konkursy dla przedsiębiorców w ramach tych programów ogłaszają Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. PO Inteligentny Rozwój dedykowany jest zarówno przedsiębiorstwom znajdującym się na wczesnym etapie rozwoju, jak i tym, które osiągnęły już określony poziom technologiczny, planującym podjęcie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych, przygotowanie prototypów doświadczalnych, pozyskanie technologii w formie patentu. Możliwe będzie także pozyskanie kapitału na aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Projekty realizowane w ramach tego programu będą miały finalnie na celu komercjalizację i wprowadzenie różnego typu innowacji na rynek. W ramach PO Polska Wschodnia w 2016 r. oddzielna pula środków będzie dedykowana wyłącznie firmom z makroregionu wschodniego, a konkursy dotyczyć będą rozwoju start-upów, umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, wdrożenia wyników prac badawczo- rozwojowych oraz audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej. Aby być na bieżąco z harmonogramami konkursów w ramach tych dwóch programów krajowych, warto śledzić serwisy: www.poir.gov.pl i www.polskawschodnia.gov.pl.

Poza wymienionymi wyżej programami regionalnymi i krajowymi, przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania produktów, wzorem poprzedniego rozdania unijnego, dedykowana będzie również oddzielna pula środków pochodząca z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a zarządzana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ciekawą opcją jest również oferta preferencyjnego finansowania udzielanego polskim przedsiębiorcom w ramach tzw. programów ramowych, czyli ogólnoeuropejskich. Od grudnia 2015 wybrani pośrednicy – m.in.: Bank Pekao SA, Alior Bank, Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych, Raiffeisen Leasing, Idea Bank i inni – udzielają w ramach programów COSME, HORYZONT 2020 i EaSI preferencyjnego finansowania przedsiębiorstwom w formie kredytów inwestycyjnych, obrotowych, leasingów, pożyczek, gwarancji bankowych. Środki mogą być przeznaczane na rozwijanie przedsiębiorstw, działalność badawczą, zakup środków transportu czy finansowanie kontraktów. Preferencyjne warunki oznaczają przede wszystkim niższe marże, niższe wymagane zabezpieczenie, niższy wymagany wkład własny, wydłużony okres finansowania itp.

Dostępne są również mikropożyczki (do 25 tyś euro) udzielane na preferencyjnych warunkach dla samozatrudnionych oraz dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, w tym dla osób napotykających problemy w wejściu na rynek pracy (bezrobotnych, w wieku przedemerytalnym itp.). Wsparcie udzielane jest w ramach Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowego Progress. Finansowanie oferuje Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA. (www.tise.pl).

Inną opcją dla mikroprzedsiebiorców jest również znana z wcześniejszych okresów finansowania Inicjatywa Mikro, która realizuje program UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych „EaSI„. Inicjatywa Mikro oferuje dofinansowane przez UE pożyczki dla przedsiębiorców, którzy z różnych powodów nie mogą uzyskać finansowania bankowego, szczególnie nie posiadających historii kredytowej, zabezpieczeń czy własnych środków na realizację projektu inwestycyjnego. Informacje na temat Inicjatywy Mikro i dostępnych za jej pośrednictwem form dotowanego finansowania znaleźć można na www.inicjatywamikro.pl.