Obowiązkowe wpłaty na PFRON - Open Qualis
Handicap parking areas reserved for disabled people

Każdy, kto zatrudnia 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ma obowiązek dokonywania miesięcznych wpłat na Fundusz. Kwotę wylicza się, mierząc iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z opłat zwolnieni są:

 • Pracodawcy u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.
 • Publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.
 • Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucje kultury oraz jednostki organizacyjne zajmujące się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii osiągające 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Mniejsze opłaty przeznaczone są dla placówek edukacyjnych. Dla publicznych i niepublicznych uczelni, wyższych szkół zawodowych, publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 2%.

Pracodawcy osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, oraz jednostki organizacyjne wymienione powyżej składają Zarządowi Funduszu informacje miesięczne i roczne odpowiednio o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych według ustalonego wzoru. Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, a informacja roczna – do 20 stycznia za rok poprzedni. Dokumenty te składa się poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego.

Pracodawcy prowadzących zakłady będące w likwidacji oraz te, co do których ogłoszono upadłość są zwolnieni z wpłat na PFRON.

 

Pracodawca może obniżyć wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jeżeli zatrudni osoby niepełnosprawne ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy, takimi jak:

 • choroba Parkinsona,
 • stwardnienie rozsiane,
 • paraplegia, tetraplegia, hemiplegia,
 • znaczne upośledzenie widzenia (ślepota) oraz niedowidzenie,
 • głuchota i głuchoniemota,
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz choroba AIDS,
 • epilepsja,
 • przewlekłe choroby psychiczne,
 • upośledzenie umysłowe,
 • miastenia,
 • późne powikłania cukrzycy.

Wpłaty na Fundusz ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik co najmniej 30% zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

 • osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
 • osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z  całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Warunkiem obniżenia wpłat jest:

 • terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę,
 • otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.

W przypadku, gdy zobowiązani jesteśmy do uiszczania obowiązkowych wpłat, wysokość można wyliczyć korzystając ze wzoru:

Kw = 0,4065 × Pw × (Zo × 0,06 – Zn)

gdzie:

 • Kw – kwota wpłaty na PFRON,
 • Pw – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale,
 • Zo – zatrudnienie ogółem w zakładzie pracy w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • Zn – rzeczywista liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych.

Można również skorzystać z kalkulatora dostępnego na: http://ulginapfron.pl/strona/kalkulator_wplaty

 

Pracodawcy dokonują wpłat w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne (DEK-I-0) i roczne (DEK-R) poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru ustalonego, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Brak w terminie należnej wpłaty traktowany jest jako powstanie zaległości podatkowej. Pracodawca, wpłacając zaległą kwotę, zobowiązany jest dodatkowo naliczyć odsetki. Naliczyć je należy od dnia następnego po dniu upływu terminu, w którym należało dokonać wpłaty.

Pracodawca posiadający zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o:

 • odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenie ich zapłaty na raty,
 • odroczenie terminu płatności zaległości z tytułu wpłat, odsetek za zwłokę lub rozłożenie ich zapłaty na raty.

Przy podejmowaniu decyzji pod uwagę brane są możliwości płatnicze pracodawcy oraz stan finansów Funduszu. Ulgi te udzielane są w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem pracodawcy lub interesem publicznym.

PFRON, w przypadku wydania pozytywnej odpowiedzi w sprawie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności, automatycznie nalicza opłatę prolongacyjną. Obliczana jest ona zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Istnieje również możliwość umorzenia w całości lub części zaległości z tytułu wpłat, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. Jednak jest to możliwe wyłącznie w przypadku ich całkowitej nieściągalności. O całkowitej nieściągalności można mówić, gdy:

 • dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia, i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie, w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej,
 • nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym,
 • sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz art. 361 pkt 1 i 2 Prawa upadłościowego i naprawczego (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1361 ze zm.)
 • wysokość zaległej wpłaty nie przekracza pięciokrotnej kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
 • stwierdzono brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję,
 • nastąpiło trwałe zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej,
 • oczywiste jest, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.